65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

In màu khổ A0 - A4

Photo khổ A1
 
In màu khổ A4
* In Ảnh A4
- Giấy Double A: 1.000 – 3.000đ/tờ
- Giấy ảnh 1 mặt:      
5.000đ/tờ
- Giấy ảnh 2 mặt:      
8.000đ/tờ
- Giấy đề can 1 mặt:
5.000đ/tờ
- Giấy Ganh 1 mặt:     5.000đ/tờ
- Giấy Ganh 2 mặt:    
8.000đ/tờ

Photo khổ A1


 
In màu khổ A3
* In Ảnh A3
- Giấy Double A:         6.000đ/tờ
- Giấy ảnh 1 mặt:    
10.000đ/tờ
- Giấy ảnh 2 mặt:    
15.000đ/tờ
- Giấy epson 1 mặt:
10.000đ/tờ
- Giấy epson 2 mặt:
15.000đ/tờ 

Photo khổ A1


 
In màu khổ A2
* In A2 giấy Ngoại
- Đen trắng: 4.000đ/tờ
- Nét màu:   
6.000-10.000đ/tờ
- Ảnh màu:
12.000-15.000đ/tờ
* In A2 giấy Ảnh
- Nét màu:  10.000-15.000đ/tờ
- Ảnh màu:
18.000đ/tờ
* In A2 giấy PiPi Đề can
- Ảnh màu: 10.000-15.000đ/tờ

Photo khổ A1 
In màu khổ A1
* In A1 giấy Ngoại
- Đen trắng: 6.000đ/tờ
- Nét màu:   
8.000-15.000đ/tờ
- Ảnh màu:
15.000-25.000đ/tờ
* In A1 giấy Ảnh
- Nét màu:  10.000-15.000đ/tờ
- Ảnh màu:
20.000-30.000đ/tờ
* In A1 giấy PiPi Đề can
- Ảnh màu:  22.000-35.000đ/tờ

Photo khổ A1


 
In màu khổ A0
* In A0 giấy Ngoại
- Đen trắng:10.000đ/tờ
- Nét màu:  
15.000-30.000đ/tờ
- Ảnh màu: 
30.000-35.000đ/tờ
* In A0 giấy Ảnh
- Nét màu:   30.000-35.000đ/tờ
- Ảnh màu:
  40.000-60.000đ/tờ
* In A0 giấy PiPi Đề can
- Ảnh màu:  45.000-65.000đ/tờ
Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến